Different Types of ETFs

Different Types of ETFs

1. United States Market Index ETFs
2. Foreign Market Index ETFs
3. Foreign Currency ETFs
4. Sector and Industry ETFs
5. Commodity ETFs
6. Derivative ETFs
7. Style ETFs
8. Bond ETFs
9. ETNs – Exchange Traded Notes
10. Inverse ETFs
11. Innovative ETFs